Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Leverancier zich ten behoeve van de Afnemer heeft verbonden, ongeacht of Leverancier zich op eigen naam of op naam van Afnemer heeft verbonden;
2. Werkzaamheden: alle handelingen, diensten en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Leverancier voor of ten behoeve van Afnemer verricht, waaronder de verkoop en levering van roerende zaken aan Afnemer;
3. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die Werkzaamheden voor Afnemer verricht en die gebruik maakt van deze Voorwaarden. Phidermica B.V. maakt als Leverancier gebruik van deze Voorwaarden;
4. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden aan de Leverancier geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, en/of die een koopovereenkomst met Leverancier sluit, alles ongeacht de overeengekomen wijze van betaling;
5. Overeenkomst: de door de Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Leverancier uit te voeren Werkzaamheden, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken;
6. Overmacht: alle omstandigheden die de Leverancier redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de Leverancier de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder in ieder geval begrepen omstandigheden die op enigerlei wijze verband houden met het coronavirus en (gevolgen van) maatregelen genomen door overheden of andere partijen in verband met coronavirus;
7. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
8. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Leverancier, diens hulppersoon of Derden door of namens Afnemer ter beschikking te stellen of gestelde zaken.

2. Werkingssfeer
1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot de te verrichten Werkzaamheden door de Leverancier, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.
2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
3. Ook indien en voor zover Leverancier in afwijking handelt van deze Voorwaarden, doet Leverancier daarmee geen afstand van haar rechten uit deze Voorwaarden, ook niet indien dit handelen van Leverancier herhaaldelijk plaatsvindt. Leverancier behoudt het recht om op ieder gewenst moment haar rechten uit deze Voorwaarden in te roepen. Afnemers, hulppersonen en/of derden kunnen geen rechten ontlenen aan het afwijkend handelen door Leverancier.
4. (Algemene) voorwaarden van Afnemer worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn in geen geval op overeenkomsten, offertes of Werkzaamheden van Leverancier van toepassing.

3. Afnemers
1. Het staat Leverancier vrij om op ieder gewenst moment zonder opgaaf van redenen een natuurlijke persoon of rechtspersoon als klant/Afnemer te weigeren. Aan het niet eerder geweigerd zijn als klant/Afnemer kan Afnemer geen rechten ontlenen.
2. Leverancier zal een natuurlijke of rechtspersoon in ieder geval als Afnemer kunnen weigeren:
– indien deze naar het oordeel van Leverancier niet de uitoefening van een huidbehandelingspraktijk als hoofdwerkzaamheid heeft en/of Producten niet uitsluitend in het kader van de behandeling in het kader van de uitoefening van deze huidbehandelingspraktijk inzet;
– indien deze naar het oordeel van Leverancier direct of indirect, al dan niet online of analoog of fysiek via derden en/of hulppersonen en/of ondergeschikten, productverkoop als belangrijk onderdeel van diens werkzaamheden heeft en/of Producten inzet in het kader van werkzaamheden omtrent productverkoop;
– indien deze naar het oordeel van Leverancier de door Leverancier gegeven instructies omtrent onder meer, doch niet uitsluitend producten en advisering niet strikt naleeft;
– indien deze naar het oordeel van Leverancier Producten presenteert op een wijze die niet in overeenstemming is met het/de (uitstraling van) merk(en), rechten en naam/namen van Leverancier;
– indien deze naar het oordeel van Leverancier door diens gedrag een negatieve invloed heeft op het/de merk(en), rechten en naam/namen van Leverancier.

4. Derden
De Afnemer laat aan de Leverancier de vrije hand om ter uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van Afnemer te aanvaarden, tenzij met de Afnemer anders is overeengekomen.

5. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle door de Leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding ervan door Afnemer, door Leverancier worden herroepen.
2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of Leverancier met de uitvoering van de Werkzaamheden is aangevangen.
3. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

6. Kwaliteit en omschrijving
1. De Leverancier verbindt zich jegens de Afnemer om zich in te spannen om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De door Leverancier te leveren goederen hoeven niet gelijk te zijn aan en kunnen afwijken van eventuele monsters, of modellen, die door de Leverancier en/of de Afnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
3. De Leverancier staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
4. Eventuele reclames of klachten geven Afnemer geen opschortingsrecht van zijn verplichtingen.

7. Opslag
1. Indien om welke reden ook Afnemer niet bereid of in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, of uitlevering van de goederen in delen is overeengekomen, dan zal de Leverancier voor rekening en risico van de Afnemer de goederen (doen) bewaren en redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Afnemer bezorgd zijn.
2. De Afnemer is verplicht aan de Leverancier de opslagkosten volgens het door Leverancier opgegeven tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, waarop de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat de gereedheid voor verzending een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
3. De Leverancier is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de goederen gedurende de opslag. Kosten ten gevolge van schade door verlies of beschadiging van de goederen tijdens opslag komen voor rekening en risico van Afnemer.

8. Vergoedingen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte) geldende prijzen. Prijsopgaven zijn dertig dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.) een verhoging ondergaan, is Leverancier gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen. De Leverancier dient de wijzigingen summierlijk aannemelijk te kunnen maken.
2. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
3. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de Leverancier niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de Werkzaamheden verhogen, heeft de Leverancier aanspraak op bijbetaling. Waar mogelijk pleegt de Leverancier voorafgaand overleg met de Afnemer. Alsdan zal de bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Leverancier heeft moeten maken teneinde de prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor de door de Leverancier te verrichten prestaties.
4. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Leverancier en Derden gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de Werkzaamheden wordt verricht, werkzaamheden verrichten, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de Afnemer
aan de Leverancier worden vergoed.
5. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier, komen bij onvoldoende levertijd alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Afnemer, ook dan wanneer de Leverancier de order waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest
heeft aangenomen. De Leverancier dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen.

9. Verzekering
1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Afnemer afgesloten na aanvaarding door de Leverancier van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Afnemer, waarin Afnemer de te verzekeren zaken en de te verzekeren waarde duidelijk specificeert. Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende.
2. De Leverancier zal de verzekering (doen) onderbrengen bij een verzekeraar / verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar /verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon is de Leverancier niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
3. De Leverancier is, wanneer hij bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik maakt van materialen of opstallen, die niet standaard onder zijn uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Afnemer een verzekering te sluiten, die de risico’s dekt die voor de Leverancier uit het gebruik van deze materialen of opstallen voortvloeien.
Waar mogelijk pleegt de Leverancier voorafgaand overleg met de Afnemer over het gebruik van dergelijke materialen en opstallen. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt de Leverancier de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Afnemer en informeert de Afnemer daaromtrent.

10. Uitvoering van de overeenkomst
1. De goederen zullen voor rekening en risico van Afnemer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Leverancier verzorgt in opdracht van en voor rekening en risico van Afnemer een transportverzekering. Leverancier staat niet in voor (de gegoedheid van) de verzekeraar.
2. Wanneer de Leverancier voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
3. Enkele vermelding door de Afnemer van een tijd van aflevering bindt de Leverancier niet. Tijden van levering zijn geen fatale termijnen en overeengekomen levertijden worden door de Leverancier niet gegarandeerd. Leverancier dient zich in te spannen tijdig te leveren.
4. Indien de Afnemer daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van levering en verzending ter keuze van de Leverancier, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.
5. Levering geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van Leverancier op Afnemer uit de Overeenkomst en uit op grondslag van de Overeenkomst aangegane nadere overeenkomsten, volledig betaald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt niet ter zake van andere vorderingen dan:
a. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door Leverancier aan Afnemer geleverde of nog te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden; en
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
6. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 5 niet is ingetreden, heeft Afnemer de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte zaken en goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat:
a. deze bevoegdheden slechts aan Afnemer toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
b. deze bevoegdheden slechts aan afnemer toekomen indien en voor zover Afnemer van zijn wederpartij contante betaling eist en verkrijgt of van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij;
c. Afnemer nimmer enige bevoegdheid tot bezwaring van de aan haar onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken heeft. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van de door Leverancier aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen aan derden, aan Leverancier te cederen of, naar keuze van Leverancier, te verpanden.
7. Aan Leverancier komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 5 van dit artikel intreedt, blijft afhankelijk van de vraag of volledig is voldaan aan de bestaande en toekomstige (betalings)verplichtingen jegens Leverancier, althans diens rechtsopvolger onder algemene of, ingeval van cessie, bijzondere titel.

11. Aanvang van de Werkzaamheden
1. De Afnemer is verplicht de eventuele Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen
plaats, tijd en wijze ter beschikking van de Leverancier of een Derde te stellen.
2. De Afnemer is verplicht de Leverancier omtrent de Zaken alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Leverancier van belang zijn. Indien de Zaken en/of
werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Afnemer tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken die voor de Leverancier noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen.
3. De Afnemer staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn en dat alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. De Leverancier is niet gehouden doch wel gerechtigd te
onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

12. Behandeling van Producten en Zaken
1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de Afnemer en tegen vergoeding van de kosten.
2. Ongeacht het in lid 1 bepaalde is de Leverancier gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen gezag voor rekening en risico van de Afnemer alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht. Waar mogelijk overlegt de Leverancier vooraf met de Afnemer. Indien dit niet mogelijk is, neemt de Leverancier de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Afnemer en informeert de Afnemer, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden kosten.
3. De Leverancier is geen deskundige met betrekking tot de Zaken. De Leverancier is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van de Leverancier met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zaken of ten aanzien van overeenstemming van monsters met de Zaken.

13. Aansprakelijkheid
1. Alle Werkzaamheden, waaronder de uitvoering van een koopovereenkomst, geschieden voor rekening en risico van de Afnemer.
2. De Leverancier is – onverminderd het bepaalde in artikel 20 – niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Afnemer bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Leverancier of diens ondergeschikten of door de wet dwingendrechtelijk aan Leverancier wordt opgelegd. In dit laatste geval dient, zo de wet dit toelaat, Afnemer Leverancier te vrijwaren.
3. Enig al dan niet voortdurend handelen van Leverancier in afwijking van artikel 13 lid 2 ontneemt de werking van artikel 13 lid 2 niet. Het staat Leverancier vrij schade of kosten aan Afnemer te vergoeden zonder erkenning van aansprakelijkheid. Een dergelijke vergoeding behelst geen erkenning van aansprakelijkheid.
4. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot 2.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de Overeenkomst begrepen Producten de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot 2 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan nettogewicht.
5. De door de Leverancier te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de Afnemer te bewijzen factuurwaarde van de Zaken of goederen, bij ontbreken waarvan de door de Afnemer te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan.
6. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade hoe ook ontstaan.
7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Leverancier niet aansprakelijk is, dient de Leverancier zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van deze Voorwaarden, in te spannen om de schade van de Afnemer te verhalen op
degene die voor de schade aansprakelijk is. De Leverancier is gerechtigd hierbij naar eigen inzicht schikkingen overeen te komen. De Leverancier is gerechtigd de bij of ten behoeve van het verhaal en/of de schikking gemaakte kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. Leverancier staat zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden niet aan de Afnemer af, tenzij Leverancier anders bepaalt.
8. De Afnemer is tegenover de Leverancier aansprakelijk voor alle schade – waaronder maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten, interesten, gederfde winst alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen aanspraken wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die de Leverancier direct dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Afnemer van enige verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke nationale en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer van Afnemer is gelegen, alsmede ten gevolge van de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Afnemer en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde en/of werkzame derden, een en ander behoudens het geval het toepasselijke recht dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
9. De Afnemer zal de Leverancier te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen overheden of overheidsorganen, ondergeschikten van zowel de Leverancier als de Afnemer, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.
10. Indien de Leverancier door de Afnemer buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Werkzaamheden ontstane schade, dan is de Leverancier niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.
11. Kan de Leverancier ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Derde
of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Afnemer ontlenen, dan kan ook een Derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Afnemer wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de Derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.
12. Wordt Leverancier ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of van goederen of vertraging in de aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Leverancier gesloten overeenkomst, dan
is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit Overeenkomst zou zijn.

14. Overmacht
1. Ingeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de Leverancier worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort.
2. Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht aan de zijde van Leverancier, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, assurantie, uitslag, productiekosten, ontwikkelingskosten enz., komen ten laste van de Afnemer en dienen op eerste verzoek van de Leverancier aan deze te worden voldaan.

15. Weigering vervoerders en Derden
Indien vervoerders en/of andere Derden weigeren voor aantal, gewicht, conformiteit enz. te tekenen, is de Leverancier voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

16. Wettelijke vereisten
1. De Afnemer waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de Zaken en goederen, die op grond van de order geleverd of ter beschikking gesteld moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege of anderszins ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst en daarna.
2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.
3. Afnemer zal Leverancier vrijwaren van aanspraken van derden (waaronder begrepen overheidsorganen) die verband houden met het niet voldoen van de Producten aan de lokale wet- en regelgeving, en van alle schade en kosten die Leverancier in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

17. Dwingend recht
Overeenkomst van koop en opdracht
Voor zover de aard van de prestatie van Leverancier ziet op verkoop en levering van al dan niet nog te produceren zaken, is sprake van een koopovereenkomst. Voor zover de aard van de prestatie op aanvullende werkzaamheden ziet, daaronder in ieder geval begrepen advies-, bemiddelings- en productontwikkelingswerkzaamheden, is sprake van een overeenkomst van opdracht.

18. Betalingsvoorwaarden
1. De Afnemer is verplicht de Leverancier de overeengekomen vergoedingen en de andere uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. voor aanvang van de Werkzaamheden te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Indien een betaling op de vervaldag, althans de laatste dag van de betalingstermijn uitblijft, raakt Afnemer zonder aanmaning in verzuim en is zij Leverancier over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag waarop zij eindigt. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente. Tevens is Afnemer bij niet tijdige betaling naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig het in deze Voorwaarden bepaalde.
2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de Afnemer.
3. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade is opgetreden.
4. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de Leverancier een krediettermijn wordt toegepast, is de Leverancier gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
5. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen – ook toekomstige
– van de Leverancier terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen
terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:
– het faillissement van de Afnemer wordt uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een belangrijk deel over zijn vermogen verliest;
– de Afnemer een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de Leverancier, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon maatschap of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.
6. De Afnemer is verplicht om op eerste vordering van de Leverancier zekerheid te stellen voor hetgeen de Afnemer aan de Leverancier is verschuldigd dan wel wordt
verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Afnemer zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.
7. De Leverancier is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van de Leverancier tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Afnemer.
Indien de Leverancier uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de Afnemer onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te
vorderen. Waar mogelijk pleegt Leverancier voorafgaand overleg met de Afnemer. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Leverancier de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Afnemer en informeert de Afnemer daaromtrent.
8. De Afnemer is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee samenhangende boetes aan de Leverancier te vergoeden.
Voornoemde bedragen dienen eveneens door de Afnemer aan de Leverancier te worden vergoed, indien de Leverancier in verband met de Overeenkomst voor voornoemde bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
9. De Afnemer zal de Leverancier te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de Leverancier in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
10. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de Werkzaamheden door de Afnemer verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de
Afnemer of opschorting van voormelde vorderingen door Afnemer is niet toegestaan.

19. Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten
1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied.
2. De Leverancier is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de Afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is en bedragen 10% van de vordering met een minimum van € 100,-.

20. Zekerheden
1. De Leverancier heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten, goederen, Producten, roerende zaken en gelden, die de Leverancier uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
2. De Leverancier heeft een retentierecht op alle Zaken, documenten, gelden, roerende zaken en Producten, door Leverancier te leveren goederen, die hij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Leverancier ten laste van de Afnemer en / of de eigenaar van de Zaken of goederen heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken of goederen.
3. De Leverancier heeft een – voor zover noodzakelijk, voorwaardelijk, met inachtneming van het in deze Voorwaarden omschreven eigendomsvoorbehoud – pandrecht op alle Zaken, door Leverancier geleverde en te leveren goederen, op Producten, roerende zaken, documenten en gelden die de Leverancier uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen voor alle vorderingen die de Leverancier ten laste van de Afnemer en / of de eigenaar van de Zaken en/of goederen heeft of zal krijgen.
4. De Leverancier zal een ieder die ten behoeve van de Afnemer Zaken of goederen aan de Leverancier toevertrouwt voor het verrichten van Werkzaamheden, kunnen beschouwen als door de Afnemer gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken en goederen.
5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Leverancier, de Afnemer of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van de Leverancier het
gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
6. De Leverancier kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentierecht en recht om afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Afnemer nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van
rembours op de zaak drukt.
7. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Afnemer op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
8. Op eerste verzoek van de Leverancier zal de Afnemer zekerheid stellen voor door de Leverancier aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de Leverancier maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Afnemer, waaronder onder meer huur, aanbetalingen, (koop)prijs, vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
9. De Leverancier is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of zekerheden te stellen. Indien de Leverancier een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid heeft gesteld, is zijn Afnemer gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

21. Beëindiging van de Overeenkomst
1. De Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de Afnemer:
– zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
– de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
– zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
– surseance van betaling aanvraagt;
– de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge van beslaglegging;
– is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting van de Overeenkomst dan wel een van de afzonderlijke koop/verkoopovereenkomsten die in verband hiermee zullen worden gesloten; onder materiële verplichting valt in ieder geval iedere overeengekomen betalingsverplichting alsmede iedere overeengekomen (minimum)afnameverplichting en iedere geheimhoudingsverplichting; komt Afnemer de afnameverplichting van een order niet na, dan blijven de betalingen ten behoeve van deze verplichting overeengekomen, verschuldigd. Komt Afnemer de geheimhoudingsverplichting niet na, dan verbeurt zij een dwangsom van €100.000,- per schending van de verplichting per dag dat de schending voortduurt.
2. Indien de Leverancier bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Afnemer,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 13, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
– hij de Leverancier door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de Leverancier is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal negentig dagen of zoveel meer als redelijk is voor nakoming heeft gesteld en;
– de Leverancier bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien de Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Leverancier onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade en gederfde winst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, na verloop van de overeengekomen termijn voor nakoming van die verplichting, dan wel, zo geen termijn overeen is gekomen, nadat zij de Afnemer door aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming heeft gesteld en de Afnemer bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Leverancier bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
4. Geen der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

22. Procedures tegen derden
Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de Leverancier niet voor of ten behoeve van Afnemer gevoerd, tenzij Leverancier zich daartoe op verlangen van de Afnemer en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

23. Verjaring en verval
1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering van Afnemer door het enkele verloop van negen maanden.
2. Elke vordering jegens de Leverancier vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de Producten aan op de dag volgende op dag waarop de Producten door de Leverancier zijn afgeleverd.
4. In het geval de Leverancier door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
– de dag volgende op die waarop de Leverancier door de derde in rechte is aangesproken;
– de dag volgende op die waarop de Leverancier de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.
Indien de Leverancier of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.

24. Rechtskeuze
1. Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd van geschillen, op welke grondslag dan ook, naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst kennis te nemen.
2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Leverancier.